Cánh cửa rộng cho công nghệ giáo dục

Công nghệ giáo dục được cho là cải thiện quá trình tiếp thu kiến thức, phát huy khả năng mỗi học sinh và thích ứng nhanh trong điều kiện đặc biệt như Covid-19.