GS.TS Lương y Nguyễn Hồng Cảnh - Cánh chim không mỏi

Như một “cánh chim không mỏi”, là ấn tượng chung của biết nhiêu bao người khi biết đến vị GS.TS Lương y Nguyễn Hồng Cảnh vì đã đến tuổi ngũ tuần nhưng ông làm việc như thể sẽ không dành riêng cho mình một ngày nghỉ ngơi, thư giãn...