Trẻ tự kỷ phải được quan tâm và phát hiện sớm

Trẻ tự kỷ phải được quan tâm và phát hiện sớm để giảm bớt những hậu quả nặng nề cho gia đình, trường học, xã hội và các cơ sở y tế