Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam: Một năm nhiều cảm xúc, khó khăn thách thức và những nỗ lực vươn lên

Sáng ngày 06/01/2021, tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (Tạp chí Khoa học PHANO) tổ chức tổng kết công tác hoạt động của Tạp chí và Chi hội năm 2020, triển khai phương hướng năm 2021.