Nâng cao vai trò truyền thông trong phát triển kinh tế sinh thái xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Ở Việt Nam, chúng ta không còn xa lạ với thuật ngữ truyền thông và sự hiện diện, tác động sâu rộng của truyền thông trong phát triển kinh tế- xã hội và đời sống lao động, sinh hoạt văn hóa của mọi tầng lớp xã hội.