Đổi mới sáng tạo và Thắp sáng kỷ nguyên 5.5G

Tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo Win-Win của Huawei, Giám đốc điều hành Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Cơ sở hạ tầng ICT của Huawei, ông David Wang, đã có bài phát biểu quan trọng mang tên "Đổi mới sáng tạo và Thắp sáng Kỷ nguyên 5.5G”.