Phát triển làng nghề kết hợp mô hình du lịch giáo dục trải nghiệm

Trong bối cảnh huyện Thanh Oai đang trong tiến trình chuyển đổi nông nghiệp và phát triển nông thôn để định hình một quận sinh thái của Thủ đô Hà Nội. Vấn đề phát triển Nông nghiệp làng nghề kết hợp với mô hình giáo dục trải nghiệm được giới nghiên cứu và các cơ quan quản lý quan tâm tìm hiểu.