Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam số 52 + 53 năm 2020

Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam số 52 + 53 năm 2020 với nhiều nội dung phong phú về một số hoạt động tiêu biểu của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.