CEO Nguyễn Đức Trường: Định hình tương lai của IoT

Trong thế giới công nghệ hiện đại, Internet of Things (IoT) đã trở thành một công nghệ không thể thiếu. Đối với CEO Nguyễn Đức Trường của Geneat Software, IoT không chỉ là một công nghệ hấp dẫn mà còn lại một công nghệ mang tính cách mạng trong kỷ nguyên số 4.0.