Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và vận dụng trong xây dựng chi bộ sinh viên, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong sạch – vững mạnh

Đăng bởi Thùy Trang

08/06/2020 11:03

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh” chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, trong bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều đầu tiên mà Bác muốn căn dặn đó là: “Trước hết nói về Đảng”.

Bài viết khẳng định tầm quan trọng của nội dung công tác xây dựng Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời nghiên cứu thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong việc xây dựng Chi bộ Sinh viên, Đảng bộ trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Từ đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp góp phần xây dựng Chi bộ Sinh viên, Đảng bộ trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh trong thời gian đến.

1. Đặt vấn đề:

Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề đầu tiên mà người nhắc đến là về Đảng. Người viết:

[3].“Trước hết nói về Đảng – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”       

Bên cạnh những vấn đề đúc kết trong Di chúc, tư tưởng về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người. Người liên tục đề cập vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hình thành một hệ thống các luận điểm mang tính nhất quán. Theo Người, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc quyết định sự sống còn của Đảng, trong đó việc chú trọng xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở (Chi bộ) là hết sức quan trọng.

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, đào tạo, thời gian qua, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Công tác tăng cường xây dựng các Chi bộ Đảng, mà đặc biệt là xây dựng Chi bộ Sinh viên, phát triển đảng viên trong sinh viên được coi là một nội dung cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Tuy nhiên, vì là một chi bộ còn non trẻ, đảng viên trong chi bộ là sinh viên nên công tác xây dựng Đảng và xây dựng Chi bộ Sinh viên trong sạch, vững mạnh còn gặp nhiều khó khăn. Điều đó cho thấy, vấn đề xây dựng Chi bộ Sinh viên trong sạch, vững mạnh là vấn đề cần được quan tâm để làm gương sáng và định hướng tư tưởng chính trị cho sinh viên toàn trường. Chính vì vậy, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng vào việc xây dựng Chi bộ Sinh viên, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế trong sạch, vững mạnh là hết sức cần thiết.

2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh:

2.1. Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận:

Để đạt mục tiêu cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: phải dựa vào lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”[6], “chủ nghĩa” ấy là chủ nghĩa Mác – Lênin.

Trong việc tiếp nhận và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh lưu ý những luận điểm sau đây:

Một là, việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin phải luôn phù hợp với từng đối tượng.

Hai là, việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin phải luôn phù hợp với từng hoàn cảnh.

Ba là, trong quá trình hoạt động, Đảng ta phải chú ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản khác, đồng thời Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ sung vào chủ nghĩa Mác – Lênin.

Bốn là, Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin

2.2. Xây dựng Đảng về chính trị:

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng về chính trị có nhiều nội dung, bao gồm: xây dựng đường lối chính trị, bảo vệ chính trị, xây dựng và thực hiện nghị quyết, xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị, củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị… Trong đó, theo Hồ Chí Minh, đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng.

2.3. Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ:

Về hệ thống tổ chức Đảng:Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức, một tổ chức tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân. Trong hệ thống tổ chức đảng, Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của chi bộ. Bởi lẽ, đối với bản thân Đảng, chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên; chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

Về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, Người đưa ra năm nguyên tắc sau:tập trung dân chủ;tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;tự phê bình và phê bình;kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Về cán bộ, công tác cán bộ của Đảng: Người nhận thức rất rõ vị trí, vai trò của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng. Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy, là mắt khâu trung gian nối liền giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Người cán bộ phải có đủ đức và tài, phẩm chất và năng lực, trong đó, đức, phẩm chất là gốc. Công tác cán bộ là công tác gốc của Đảng. Nội dung của nó bao gồm: tuyển chọn cán bộ; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá đúng cán bộ; tuyển dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ; thực hiện các chính sách đối với cán bộ.

2.4. Xây dựng Đảng về đạo đức:

Hồ Chí Minh khẳng định: Một Đảng chân chính cách mạng phải có đạo đức. Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh của Đảng, giúp Đảng đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân.

 Xét về thực chất, đạo đức của Đảng ta là đạo đức mới, đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Có đạo đức cách mạng trong sáng, Đảng ta mới lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Đó là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cũng là tư cách số một của Đảng cầm quyền.

Giáo dục cách mạng là một nội dung quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Nó gắn chặt với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức nhằm làm cho Đảng luôn luôn thật sự trong sạch.

Bám sát vào những nội dung của công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã quan tâm sâu sát, xây dựng Chi bộ Sinh viên trở thành một chi bộ trong sạch, vững mạnh.

3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong việc xây dựng Chi bộ Sinh viên – Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, trong sạch, vững mạnh:

 Thời gian qua, việc vận dụng 4 nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam được Chi bộ Sinh viên – Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng lồng ghép và cụ thể hóa trong từng phong trào, hoạt động của Chi bộ.

Chi bộ Sinh viên – Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 35-QĐ/TV ngày 01 tháng 03 năm 1996 của Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn do Đảng ủy Trường, Thường trực Văn phòng Đảng ủy và lãnh đạo Ban Giám hiệu giao cho. Tính đến tháng 04/2019, Chi bộ có 65 đảng viên, với 39 đảng viên chính thức, 26 đảng viên dự bị, trong đó có 48 đảng viên nữ, 17 đảng viên nam. Đảng viên trong chi bộ đa phần giữ các chức vụ chủ chốt trong các tổ chức đoàn thể nên luôn có ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao, tích cực học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, như lời dặn của Bác trong di chúc “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta…phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, đảng viên trong chi bộ Sinh viên luôn có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau cùng tiến bộ, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và tổ chức, đoàn thể giao phó.

Trong quá trình sinh hoạt và hoạt động, Chi bộ Sinh viên – Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã có nhiều thành tích nổi trội, gắn liền với nội dung công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:

* Về tư tưởng, lý luận và nhiệm vụ chính trị:

 Đảng ủy đã ban hành Hướng dẫn “Một số vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, qua đó đã tạo ra sự chuyển biến tốt hơn trong sinh hoạt của các chi bộ trong Đảng bộ Trường, bảo đảm chi bộ sinh hoạt định kỳ 1 tháng/1 lần với nội dung được đầy đủ hơn.

Thông qua các cuộc họp chi bộ định kỳ mỗi tháng 1 lần, Chi ủy chi bộ Sinh viên luôn quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng trong đảng viên chi bộ. Đặc biệt Chi ủy nhấn mạnh luận điểm “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động…”[4].Nâng cao nhận thức trong toàn thể đảng viên chi bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị. Nội dung sinh hoạt chi bộ có sự linhđộng sao cho phù hợp với tình hình đảng viên chi bộ là sinh viên và theo sự hướng dẫn của Đảng cấp trên.

Chi bộ Sinh viên đã xây dựng được một Quy chế hoạt động nội bộ để duy trì việc sinh hoạt chi bộ, dưới sự chỉ đạo của Đảng cấp trên. Nội dung Quy chế bao gồm các quy định về việc sinh hoạt chi bộ, học Nghị quyết; về việc giữ mối liên lạc nơi cư trú; về việc hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện thông báo của Chi ủy và đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm; về nhiệm vụ đối với đảng viên mới chuyển sinh hoạt Đảng hoặc mới được kết nạp Đảng; nhiệm vụ đối với đảng viên chuyển Đảng chính thức hoặc chuyển sinh hoạt Đảng và về nhiệm vụ của đảng viên chính thức khi hướng dẫn đảng viên dự bị.

Chi bộ Sinh viên sinh hoạt với nội dung một buổi sinh hoạt chi bộ như sau: Thông tin, phổ biến văn bản của Đảng cấp trên (Nghị quyết tháng) và tóm tắt những thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Thành ủy phát động trong tháng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng vừa qua, triển khai dự thảo chương trình, nhiệm vụ công tác tháng tới; công tác tạo nguồn và bồi dưỡng cảm tình Đảng (nếu có); triển khai (đánh giá) cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương; thảo luận, đóng góp ý kiến của đảng viên trong chi bộ; kết luận của chủ trì cuộc họp, hội nghị; khen thưởng các đảng viên có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động của chi  bộ và những đảng viên đạt giải cao trong các cuộc thi về học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn và một số lĩnh vực khác; biểu quyết thông qua biên bản và hỏi thăm tình hình sức khỏe, học tập của toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Vai trò tiên phong trong học tập và hoạt động:Chi bộ Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đa phần là cán bộ Đoàn thanh niên và Hội sinh viên nhà trường, do đó đảng viên trong chi bộ luôn ý thức được trách nhiệm và vai trò tiên phong trong học tập và trong công tác đoàn, phong trào thanh niên của trường Đại học Kinh tế. Phần lớn, đảng viên trong chi bộ đều có thành tích học tập cao và xuất sắc, nhiều đảng viên có số điểm tích lũy của các kỳ học là 4.0/4.0. Đảng viên trong chi bộ đều xác định được nhiệm vụ học tập là nhiệm vụ hàng đầu, bên cạnh đó các đảng viên trong chi bộ đều quan tâm tham gia và đạt giải cao trong các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học, cuộc thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng. Năm học 2016 – 2017, có 1 đồng chí đảng viên trong chi bộ đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương. Hằng năm, chi bộ thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động như “Ngày chủ nhật xanh” dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trong và ngoài trường, phối hợp với các khoa tổ chức các hoạt động học thuật như “Rạng ngời trang sử Việt”,“Theo dòng thời gian”.Ngoài ra, đảng viên trong Chi bộ Sinh viên luôn tích cực tham gia và vận động sinh viên trong lớp tham gia các hoạt động thường niên và nổi bật của Tuổi trẻ trường Đại học Kinh tế như: Chương trình “Chào đón tân sinh viên”, các cuộc thi khởi nghiệp như “Starup Runway”, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện như “Mùa hè xanh”, “Tình nguyện đông”…

* Về tổ chức, bộ máy:

Trong hệ thống tổ chức đảng, Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của chi bộ, nhận thức được điều đó, Chi bộ Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã thiết lập một tổ chức chi bộ chặt chẽ. Chi bộ có 1 chi ủy gồm 1 đồng chí đảng viên là giảng viên, giữ chức vụ Bí thư chi bộ và 2 đồng chí đảng viên là sinh viên giữ chức vụ Phó bí thư và Chi ủy viên chi bộ. Bên cạnh đó, chi bộ còn thành lập hệ thống các nhóm hoạt động gồm: nhóm phát triển Đảng, nhóm chuyển Đảng chính thức, nhóm giữ mối liên hệ nơi cư trú, nhóm chuyển sinh hoạt Đảng, nhóm thư ký – thủ quỹ, nhóm truyền thông, nhóm hoạt động.

Công tác phát triển Đảng: thời gian qua, Đảng ủy Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế đã thường xuyên chăm lo công tác phát triển Đảng, nhất là công tác phát triển Đảng trong sinh viên, đây cũng là nhiệm vụ của chi bộ Sinh viên mà Đảng ủy giao phó. Đảng ủy đã ra Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển Đảng trong sinh viên”, qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về phát triển Đảng trong sinh viên. Về phía Chi bộ Sinh viên, chi bộ đã xây dựng được một bộ quy chuẩn, các điều kiện để một đoàn viên là sinh viên khi đạt những điều kiện này sẽ có thể tiến hành làm một bộ hồ sơ kết nạp, đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những điều kiện này được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường và trên cơ sở tình hình học tập, hoạt động của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Đoàn viên được xét làm hồ sơ kết nạp Đảng, phải là: (1) Sinh viên có động cơ đúng đắn và nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; (2) Sinh viên đã đi học và được cấp Giấy chứng nhận Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam; (3) Sinh viên có điểm tích lũy học tập 2 kỳ liên tiếp gần nhất trên 2.5/4 và điểm rèn luyện phải đạt loại giỏi trở lên; (4) Sinh viên có ít nhất 2 giấy khen/ chứng nhận cấp Đoàn trường trở lên.

Thống kê kết quả của công tác phát triển Đảng của Chi bộ Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn 2010 – 2019 như sau:

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Số lượng

05

12

19

14

15

14

13

19

21

19

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Từ bảng số liệu, để theo dõi sự biến động về số lượng đảng viên được kết nạp trong Chi bộ Sinh viên, Đảng bộ trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, tác giả biểu diễn biểu đồ sau:

Biểu đồ Số lượng kết nạp Đảng của Chi bộ Sinh viên giai đoạn 2010 - 2019

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Trong thời gian qua, chi bộ Sinh viên viên trường Đại học Kinh tế đã có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển Đảng, tuy nhiên nhìn vào biểu đồ ta có thể thấy được số lượng sinh viên kết nạp Đảng hằng năm có sự không đồng đều. Giai đoạn 2010 – 2012 số lượng sinh viên kết nạp tăng vượt bậc, giai đoạn 2013 – 2016 số lượng này có sự duy trì ở mức vừa phải, sang giai đoạn 2017 – 2019 có sự tăng mạnh trở lại. Mặc dù số lượng sinh viên kết nạp hằng năm có số lượng không đồng đều, nhưng mỗi năm, chi bộ Sinh viên đều đạt được chỉ tiêu kết nạp đã đề ra trong năm trước. Công tác phát triển Đảng trong sinh viên của chi bộ Sinh viên được Đảng bộ nhà trường đánh giá cao, tuy với số lượng không nhiều nhưng chất lượng đảng viên trong chi bộ rất đảm bảo. Những năm gần đây, số lượng đảng viên là sinh viên được kết nạp ngày càng tăng, điều này cho thấy Đảng ủy Trường đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong sinh viên và công tác phát triển Đảng của chi bộ Sinh viên ngày càng thực hiện có hiệu quả.

100% đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, không né tránh, ngại va chạm mà sẵn sàng đưa ra ý kiến cá nhân, đặc biệt có thái độ tự phê bình và phê bình tốt, nghiêm minh, tự giác và luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. Chi ủy được bầu cử theo quy định, là những đảng viên gương mẫu, luôn nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình trong chi bộ.

* Về đạo đức:

Nếu trước đây, vấn đề đạo đức thường được lồng ghép với ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức hoặc đặt trong ba mặt ấy, ví dụ chính trị - đạo đức hay tư tưởng – đạo đức… thì hiện nay, việc xây dựng đạo đức là một mặt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, khi những tiêu cực, suy thoái về đạo đức trong cán bộ đảng viên có chiều hướng gia tăng, có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhận thức được điều đó, chi bộ Sinh viên luôn đặt vấn đề đạo đức lên hàng đầu, trong các cuộc họp chi bộ, thông qua các tin tức thời sự mang tính cập nhật, chi bộ luôn quán triệt tư tưởng cần phải làm tốt việc xây dựng Đảng về đạo đức, gắn liền với xây dựng đạo đức mới trong xã hội và gắn liền với việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu... đảng viên phải là người gương mẫu đi đầu. Đảng viên trong chi bộ luôn chấp hành tốt Nội quy nhà trường, nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh một số mặt tích cực đã đạt được, chi bộ Sinh viên cũng còn gặp không ít những khó khăn và hạn chế như: Chi bộ Sinh viên gồm các đảng viên trẻ, kiến thức và kinh nghiệm công tác Đảng chưa nhiều; Việc triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thật đầy đủ và cụ thể; Số lượng chi bộ có sự thay đổi liên tục về số lượng, đặc biệt là khi đảng viên là sinh viên năm cuối ra trường; Tỉ lệ đảng viên dự bị trong chi bộ cao, phần lớn quần chúng ưu tú được kết nạp khi bước vào cuối năm thứ 3, năm thứ 4 nên chưa có nhiều thời gian sinh hoạt với chi bộ thì đã phải làm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng đến chi bộ mới; Hằng năm, số lượng sinh viên được kết nạp Đảng có tăng nhưng số lượng sinh viên được kết nạp Đảng so với tổng số đoàn viên ưu tú được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng còn rất thấp; Một số đảng viên chuyển sinh hoạt đến là đảng viên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số hoặc đảng viên là học sinh của trường THPT, mặc dù có sự nổ lực nhưng kết quả học tập chưa cao…

4. Một số kiến nghị góp phần nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Chi bộ trong thời gian tới:

 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn: Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đây được coi là nguyên tắc cơ bản trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đoàn kết trong Đảng là bảo đảm đầu tiên và thường xuyên cho sự vững manh và sức chiến đấu của Đảng. Đảng viên trong chi bộ phải ra sức góp phần củng cố khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ trên cơ sở đường lối, chủ trương và những nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Đoàn kết thể hiện sự nhất trí trong nhận thức và hành động, giữa lời nói và việc làm. Đoàn kết phải trên cơ sở thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về chủ trương và đường lối, lập trường và quan điểm, kiên định trong mọi tình huống, không hoang mang, dao động, xa rời lý tưởng của Đảng, xa rời đội ngũ.

Để tăng cường đoàn kết nội bộ, phải thường xuyên thực hiện tự phê bình, phê bình với ý thức xây dựng, với tinh thần trung thực, chân thành, thẳng thắn, tự nghiêm khắc với mình và có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Phải đưa nội dung tự phê bình, phê bình đảng viên vào định kỳ sinh hoạt của chi ủy, đặc biệt là định kỳ sinh hoạt hằng tháng của chi bộ. Hồ Chí Minh đã xem tự phê bình và phê bình là vũ khí để rèn luyện đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ. Người chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”[5].

Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa và thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và nâng cao trách nhiệm của Chi ủy. Thực hiện phong cách nói đi đôi với làm, nắm chắc thực tiễn, tiếp thu cái mới, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo điều kiện để đảng viên trong chi bộ bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình.

 Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của đảng viên trong chi bộ Sinh viên và với đoàn viên sinh viên nhà trường. Hằng năm, chi ủy và đảng viên chi bộ có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của đảng viên ở chi đoàn và nơi cư trú. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Hoàn thiện Quy chế hoạt động của chi bộ, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm Quy chế hoạt động.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cũng chính là nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thiết thực triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào thực tế cuộc sống.

Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy cần phải chuẩn bị kỹ nội dung như đánh giá, xử lý các vấn đề liên quan đến chi bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, xác định nhiệm vụ của chi bộ trong tháng tới và phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của đảng viên; khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc, kiểm điểm, xử lý đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm hoặc vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng và tiêu chuẩn đảng viên.

 Trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, Đảng ủy trường cần chỉ đạo công tác tạo nguồn phát triển đảng viên sớm hơn, ngay cả khi sinh viên vào trường năm thứ nhất. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, chi bộ Sinh viên kết hợp với các chi đoàn nắm bắt tình hình sinh viên, sớm tạo điều kiện và mạnh dạn giao nhiệm vụ cho những sinh viên tích cực để thử thách, phát huy khả năng, sở trường của những sinh viên đó. Đặc biệt, chú ý đến những sinh viên là cảm tình Đảng từ trước khi vào trường, đó là những sinh viên hoạt động tích cực và được giới thiệu học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi còn là học sinh THPT. Như vậy, qua thử thách, nếu có đủ điều kiện, đầu năm hoặc giữa năm thứ hai, chi bộ Sinh viên đã có thể tiến hành kết nạp Đảng đối với những trường hợp này.

 Phải gắn công tác kết nạp đảng viên với xây dựng chi bộ Sinh viên, nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ học tập và xây dựng con người mới trong sinh viên… Đây là môi trường rèn luyện, đào tạo cán bộ trẻ trưởng thành nhanh. Tuy nhiên, công tác tạo nguồn và đánh giá, xét hồ sơ kết nạp cần phải được thực hiện nghiêm túc và khách quan để chất lượng đảng viên sau khi kết nạp được đảm bảo hơn.

 Xây dựng cơ chế phối hợp giữa chi bộ Sinh viên với tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, lan tỏa rộng rãi hình ảnh chi bộ đến sâu rộng trong đoàn viên nhà trường.

 Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là điều quan trọng để góp phần tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn, làm cho chi bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế khóa VI trình Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế.

(2) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010, tr. 151-159.

(3) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công bố năm 1969, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.621

(4) Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.4

(5) Hồ Chí Minh:Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,2000, tr. 261.

(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 2,Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000,tr.268

(7) PGS, TS. Lê Văn Yên, Nguyễn Thùy Linh, Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, ngày 23/12/2014

Văn Công Vũ*, Đỗ Minh Hương**

*Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

**Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Email: vuvc@due.edu.vn

Số điện thoại: 0394.191.696

Thùy Trang
Nguồn Theo Văn Hiến