Từ khóa "Một năm nhiều cảm xúc, khó khăn thách thức và những nỗ lực vươn lên." :