Hà Nội: Huyện Ba Vì đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP năm 2020

Thời gian qua, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Ba Vì được triển khai sâu rộng. Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; đây là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.